Legacy Challenge – 02/17/19 – Round 7 vs. Aylett with Eldrazi

Bryant_Cook vs. Aylett with Eldrazi on Magic Online (MTGO)